โครงการอัลอุฎฮิยะหฺ(กุรบาน) สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ

รายละเอียดการทำกุรบาน

จำนวนเงินรวม

ทัศนะการเห็นเดือนออกอีด

ต้องการรับเนื้อกุรบานจำนวน 5 กิโลกรัมหรือไม่ ?

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเนื้อกุรบาน

หมายเหตุ

วันที่โอน/จ่าย

เอกสารแนบ