โครงการจำหน่ายข้าวสาร สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด

ข้อมูลผู้ซื้อข้าวสาร

ข้าวสารฟิฏเราะฮฺ

ข้าวสารฟิดยะฮฺ

ข้าวสารกัฟฟาเราะฮฺ

จำนวนเงินรวม

ต้องการให้สหกรณ์นำไปแจกจ่ายให้หรือไม่ ?

วันที่โอน/จ่าย

เอกสารแนบ